Våra fiskesträckor

Kortfiskevattnet omfattar ca 9 km av Ljusnans nedre del. Området är indelat i tre områden:

A-sträckan: Höljebro kraftverk – Ljusne strömmars kraftverk ca 5 km
B-sträckan: Ljusne strömmars kraftverk – Ljusnefors kraftverk ca 2,5 km
C-sträckan: Ljusne fors kraftverk – sötvattengräns mynningsområde ca 1,5 km

Se var båtfiske är tillåtet

A-sträckan

Här fiskas det idag framför allt efter gädda och abborre men mindre bestånd av bl a gös, öring och harr finns i området.

Gädda: Rikt bestånd som också kan nå en ansenlig vikt mycket pga den stora mängd betesfisk som finns här, exemplar på 10 – 15 kg har fångats och större fiskar finns säkerligen.

Abborre: Också rikt bestånd men här lockar framför allt den stora mängd med stor abborre som finns här, ganska vanligt med fiskar över 1 kg och abborrar uppemot 2 kg vet vi har tagits.

Gös: Mindre bestånd finns, de senaste åren har antalet gösar ökat och storleken på dessa är ganska stor (3- 6 kg).

Öring: Också ett mindre bestånd. Tidigare flyttades det upp öring från havet med det slutade man med i mitten av –90 talet. Men ett antal större öringar (3 – 7 kg) har enligt säkra källor fångats de senaste åren. Dessa kan mycket väl ha släppt ner sig från de övre vattensystemen(marmen, mm)vid t ex vårfloder.

Harr: Ett mindre bestånd finns, utsättning av harr gjordes i början av 80-talet genom fiskeklubbens försorg och det visades ha ganska bra resultat med återfångst åren därefter med i förhållande vis stor harr (1 – 1,5 kg). Idag är beståndet ganska litet, men man tror ändå att en viss reproduktion sker.

Stor delen av fisket på A-sträckan sker från ca 500 m nedströms E4 bron till ca 500 m uppströms nämnda bro till utloppen från Höljebro kraftverk(se markering på karta) och då från land. Fiske från båt tillåtet här.

B-sträckan

I denna zon planteras det varje år ut en ganska stor mängd 3-sommrig havsöring (ca 1000 -1500st). Dessa väger ca 1 kg när de sätts ut. Denna satsning på fångstfärdig öring har visat sig vara lyckad då ett flertal öringar fångats på 3-5 kg de senaste åren. Till detta har det från 2020 lyfts havsöring från avelsfällan vid nedre kraftverket till denna sektion. Ca 300 öringar/år har det blivit och med vikt mellan ca 2-8 kg. Obs! Mellan 1/9-15/11 skall all öring återutsättas. Detta pga trolig lek.

Gädda: Rikt bestånd och då framför allt på riktigt stor gädda, 2005 togs ett exemplar på 17,25 kg i detta område. Denna gädda är konserverad och finns till beskådande på Ljusne sportfiskeklubbs stuga. Efter detta har en fisk på ca 18 kg tagits i samma område som sedan returnerades.

Abborre: Likt a-sträckan ett rikt bestånd på stora exemplar.

Gös: Inga rapporter från tidigare år men 2009 togs några exemplar även i detta område och då med ansenlig vikt (ca 10 kg) så förutsättning för ett givande gösfiske finns även i denna zon.

Öring: Som beskrivits ovan bedrivs idag ett givande fiske på inplanterad havsöring. Förmodligen släpper en stor del av dessa öringar ut sig genom luckorna vid det nedersta kraftverket vid t ex vårflod men då får sportfisket glädje av dessa i den nedersta zonen mot havet.

Harr: Likt a-sträckan finns också på b-sträckan ett mindre bestånd av harr, man gjorde även här utsättning av harr under samma tid. Glädjande nog tror vi att en viss naturlig förökning sker då harr fångas än idag på denna sträcka.

Sportfisket på B-sträckan sker mestadels från land.
Här fiskar man framför allt på södra sidan om älven från Ljusne strömmars kraftverk och ca 500 meter nedströms till gamla landsvägsbron( se karta).

Obs! Båt finns att hyra för fiske i vissa delar på denna sektion, förbjudet att fiska från egen båt. Kontakta oss för vidare info.

C-sträckan

Den sträcka där det mesta av sportfisket bedrivs. Här fiskar man huvudsakligen efter havsöring och lax men bifångst av andra fiskarter förekommer såsom abborre, gös, gädda, sik, regnbåge.

Havsöring: Den fisk och det fiske de flesta kommer hit för. Kan väga allt från 1 kg till 8 kg+ beroende på säsong.

Lax: Fisket efter lax bedrivs framför allt på Notholmen som nu ingår i det ordinarie fiskekortet, men det är också ett bra laxfiske på norra sidan om man släpper vatten i luckorna under sommarmånaderna. Vikter allt från 2 kg till 20+ kg.

Övriga fiskarter: De senaste åren har det blivit allt populärare att fiska abborre i mynningsområdet. Detta har varit givande med fina fångster och flertal exemplar över 1 kg. Fisket efter abborre är bäst juli – september. Övriga fiskarter såsom gädda, gös, regnbåge, sik m fl fångas kontinuerligt under vissa delar av året men inte i någon större mängd.

Båtfiske

Område 1

Båtfiske ej tillåtet.

Område 2

Endast tillåtet att ta sig till fiskeplats med båt.
OBS! Ej tillåtet att sitta i båt och fiska!

Område 3

Båtfiske tillåtet.

Obs! Båt finns att hyra för fiske på delar av b-sektionen. Kontakta oss.
Obs! Fiske från egen båt förbjudet på b-sektionen.